Tanja Ahola Rothmaier
Pirjo Backman Piroth
Lea Blym
Majka Cordeon
Kaarina Eklöf
Maija Eloranta
Tuija Forsberg
Alli Forsstedt
Marianne Förars
Monica Gorschelnik
Anita Hage
Marika Hakala
Titti Hammarling
Leena Hernejärvi
Arto Hietanen
Natte Hillerberg
Tiina Honkamaa
Ulla Honkanen
Timo Horne
Markku Huovila
Paulina Immonen
Kjell Jansson
Seija Johansson
Kirsti Jokela
Kirsti Kajanne
Riitta Kalenius
Reija Karjalainen
Leila Karlsson
Ritva Karlsson
Johanna Kavanto
Linnéa Keitaanranta
Riitta Keski-Panula Larsson
Saila Keskinen Eriksson
Anja Keskinen-Reuterswärd
Aila Knuutila
Pirkko Knuutinen

Marja Koskiniemi
Heikki Kotka
Raija Kouhia
Sarianna Kranz
Taina Laine
Sanna Lampainen
Teuvo Lehti
Inkeri Liikala Eriksson
Tarja Lingh
Karolina Lohiniva
Reijo Luotomäki
Lena Maijanen
Annika Mikkonen
Aino Myllykangas
Kirsi Myr
Pirkko Myrä Hörnlund
Maarit Mäkelä Faeder
Hannele Naski
Raakel Norlin
Christin Nyman
Jukka Nyström
Paavo Nyyssönen
Tuula Partanen
Jaana Paronen
Heidi Pedersen
Arvid Pellikka
Markku Petäjäniemi
Marianne Philp
Marja Piippo
PMNyys (Paavo Nyyssönen)
Ulla Marjatta Pohjanen
Tania Margolin Puskelmann
Antti Pylkkänen
Tiina Rantanen
Leena Rekola
Anne Remesaho
Sirkka Riekkola

Anders Rixer
Erja-Riitta Salonen
Pekka Sarnus
Riitta Schauman
Catharina Serenius
Pirjo Shur
Liisa Silander-Koundakjian
Marketta Simons
Satu Sinimaa Bjursell
Lilli Sjölind
Aila Snickars
Anne-Britt Strannerklint
Mirja Svartengren
Jussi Taipaleenmäki
Inkeri Tapper
Outi Tuomaala
Leena Turkka-Flavet
Kari-Pekka Turkki
Satu Turunen-Taheri
Raisa Uotila
Ulla-Maija Uotila Hellbom
Mikko Vainio
Ilona Vartiainen
Salla Vartiainen
Maire Voutilainen
Eya Le Wartie
Jeanette Wide
Harri Ylikomi
Pirjo Ylikoski
Anna-Liisa Åstrand
Timo Äikiö

Kannatusjäsen / stödmedlem
Anna Bucquet
Tiina Kantola
Eeva Kazemi Vala
Tuula Niemi
Seppo Poutanen
Anna-Liisa Puttonen